Ochrana osobných údajov a GDPR

Last updated May 2021

Ochrana osobných údajov

Chránime Vaše osobné údaje a staráme sa o ich bezpečnosť. Ich riadne spracúvanie v súlade s platnou a účinnou legislatívou je pre našu spoločnosť Varga Web Solutions s r.o. základným štandardom.

V tomto dokumente nájdete detailné informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, na aké účely, ako aj ďalšie dôležité informácie súvisiace s Vašimi právame v oblasti ochrany osobných údajov.

Vaše osobné údaje neposkytujeme mimo našej spoločnosti Varga Web Solutions s r.o. Vážení klienti, prosíme Vás, aby ste dôkladne prečítali nasledujúce informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov našimi spoločnosťami. V prípade akýchkoľvek otázok alebo iných nejasností nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom priložených kontaktných adries. Radi Vám všetko vysvetlíme a objasníme.

Spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov

Vo Varga Web Solutions spracúvame len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytovanie našich služieb našim klientom. Spracúvané osobné údaje starostlivo chránime a pri ich spracúvaní dodržiavame všetky zákonom ustanovené povinnosti a ustanovené postupy. S cieľom skvalitnenia poskytovaných služieb zhromažďujeme osobné údaje o našich klientoch i potenciálnych klientoch, ktorí nám udelili výslovný súhlas oslovovať ich s ponukou našich služieb. Spracúvame najmä nižšie uvedené kategórie osobných údajov:

 • Identifikačné údaje. Spracúvame osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účely uzatvorenia faktúr, ako je obchodné meno organizácie, meno a priezvisko štatutárneho orgánu, prípadne inej kontaktnej osoby, pracovné zaradenie, sídlo organizácie, IČO, DIČ a iné dôležité údaje.
 • Kontaktné údaje. Spracúvame aj Vaše kontaktné vrátane telefónnych čísiel a e-mailových adries dotknutých osôb.
 • Poskytované služby. Spracúvame údaje, ktoré obsahujú informácie o tom, aké služby Vám poskytujeme. Na základe uvedených informácií Vám následne dokážeme odporučiť vhodné produkty a služby ušité na mieru.
 • Transakčné údaje. Spracúvame osobné údaje súvisiace s platobnými transakciami za poskytované produkty a služby.

Osobné údaje spracúvame za nasledovnými účelmi

Vaše osobné údaje spracúvame na základe nasledovných dvoch právnych základov:

 1. Osobné údaje, na spracovanie ktorých nepotrebujeme Váš súhlas.
 2. Osobné údaje, na spracovanie ktorých potrebujeme Váš súhlas.

Spracúvanie osobných údajov na základe zmluvy:
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmlúv, pri ktorých vystupujete v pozícii objednávateľa poskytovaných služieb a naše spoločnosti v pozícii dodávateľa. Spracúvanie osobných údajov je v týchto situáciách realizované v rozsahu potrebnom na uzatvorenie a plnenie príslušných zmlúv a z nich vyplývajúcich záväzkov. Poskytovanie Vašich osobných údajov na predmetný účel je dobrovoľné, bez týchto údajov však nie je možné pristúpiť k uzatvoreniu príslušných zmlúv a riadnemu plneniu vzájomných záväzkov.

Spracúvanie osobných údajov na základe oprávnených záujmov:
Vaše osobné údaje spracúvame na základe našich oprávnených záujmov (oprávnené účely). Naším oprávneným záujmom je informovať Vás o nových produktoch a službách z domácich dielní oboch našich spoločností, ktoré by Vás mohli zaujímať. Ďalším naším oprávneným záujmom je spracúvanie Vašich osobných údajov za účelom uplatnenia prípadných právnych nárokov z našej strany.

Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely:
Vaše osobné údaje spracúvame aj na marketingové účely. V každom takomto prípade od Vás žiadame súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov práve a týmto účelom. Marketingové účely zahŕňajú najmä ponuky nových produktov a služieb spoločnosti Varga Web Solutions, ktoré Vám na základe Vami udeleného súhlasu zasielame elektronickou formou prostredníctvom e-mailových správ alebo newsletterov, ktoré obsahujú rôzne marketingové informácie, články, blogy a iné informácie o činnosti našich spoločností.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
Udeľovaný súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Musí byť poskytnutý vážne a slobodne, konkrétny, informovaný a vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného úkonu, ktorým Vy ako dotknutá osoba vyjadrujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na daný účel.Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to na:

 • Varga Web Solutions s r.o., so sídlom: Karpatské námestie 10 831 06 Bratislava zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 77691/B
 • [email protected]

Používanie cookies

Cookies používame vždy len s Vaším súhlasom. V prípade, že nesúhlasíte s používaním cookies, stačí ak si pred každou návštevou webovej stránky spustíte funkciu Súkromné prehliadanie, pričom sa však môže stať, že niektoré časti webu sa Vám nezobrazia, prezeranie stránky bude náročnejšie a nebude sa Vám zobrazovať obsah zodpovedajúci a vyhovujúci Vašich potrebám a preferenciám.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Udelený súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať. V prípade, že sa rozhodnete, že viac nechcete dostávať informácie o novinkách z našej firemnej kuchyne, veľmi nás to mrzí, Vaše však rozhodnutie plne rešpektujeme. Poučenie k obsahu odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely by malo obsahovať nasledovné informácie:

 • identifikáciu osoby, ktorá odvoláva súhlas s uvedením jej mena, priezviska, ako aj e-mailového kontaktu,
 • jasné a zrozumiteľné vyhlásenie o tom, že si viac v budúcnosti neželáte ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov na marketingové účely,
 • v odvolaní môžete uviesť, že súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov udelený na marketingové všeobecne na akékoľvek marketingové účely, prípadne môžete špecifikovať konkrétne marketingové účely, na ktoré sa odvolanie vzťahuje (zasielanie newslettera apod.).

Archivácia osobných údajov

Vaše osobné údaje štandardne uchovávame po dobu trvania Vašej zmluvy, a to v takom rozsahu, aby sme Vám boli schopní riadne poskytovať naše služby a plniť si vyplývajúce zmluvné záväzky. Po ukončení príslušného zmluvného vzťahu a splneniu všetkých zmluvných záväzkov uchovávame Vaše osobné údaje po nevyhnutný čas, ktorý predstavuje v zmysle príslušných právnych predpisov 10 rokov (zákon č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).Ak ste uzatvorili zmluvný vzťah s našou spoločnosťou Varga Web Solutions a udelili ste nám súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely, tento súhlas považujeme za platný počas celého trvania daného zmluvného vzťahu, respektíve do času, kým ho neodvoláte a následne ešte päť rokov po ukončení príslušného zmluvného vzťahu.Ak ste neuzatvorili zmluvný vzťah s našou spoločnosťou Varga Web Solutions a udelili ste nám súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely, tento súhlas považujeme za platný po dobu piatich rokov od jeho udelenia alebo do času, kým ho neodvoláte.

Zdroje získavania osobných údajov

Vaše osobné údaje získavame z nasledovných zdrojov:

 • dobrovoľne a priamo od Vás pri uzatváraní konkrétnej zmluvy a v nevyhnutných prípadoch počas jej trvania,
 • Vaším dobrovoľným udelení súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov na marketingové účely (prihlásením sa do newslettra, účasť na kvíze)

Osoby s prístupom k osobným údajom

K Vašim osobným údajom môžu mať prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci, zodpovedná osoba, sprostredkovateľ na základe písomnej zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom. Všetky oprávnené subjekty riadne chránia a starajú sa o bezpečnosť Vašich osobných údajov a pri ich spracúvaní postupujú v súlade so zákonom. Každý z týchto subjektov zachováva pri spracúvaní Vašich osobných údajov povinnosť mlčanlivosti.

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov pred akýmkoľvek zneužitím je našou prioritou a naším štandardom. Nové pravidlá ochrany osobných údajov prinášajú rozšírené práva pre dotknutú osoby. V súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov máte nasledovné práva:

 • právo na informácie o tom, či sú Vaše osobné údaje spracúvané alebo nie,
 • právo na prístup k informáciám o účeloch, na ktoré sú spracúvané Vaše osobné údaje,
 • právo na prístup k informáciám o jednotlivých kategóriách spracúvaných osobných údajov,
 • právo na informácie o dobe uchovávanie spracúvaných osobných údajov,
 • práva na informácie – poučenie o Vašich právach,
 • právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov,
 • právo na informácie o zdrojoch získavania Vašich osobných údajov,
 • právo na informácie o tom, že dochádza k profilovaniu,
 • právo na informácie a záruky pri prenose osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií,
 • právo na poskytovanie vyhotovených kópií spracúvaných údajov
 • právo na opravu nepresných a neúplných osobných údajov,
 • právo na výmaz (právo byť zabudnutý), čo znamená, že môžete požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov. Každá žiadosť je posudzovaná individuálne s ohľadom na splnenie všetkých podmienok. V každom prípade posudzujeme aj jej súlad s oprávnenými záujmami našich spoločností,
 • právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov na najnutnejšie zákonné dôvody,
 • právo na prenosnosť Vašich osobných údajov v zodpovedajúcom formáte, a to v prípade, že nám v tom nebránia žiadne zákonné dôvody alebo iné neprimerané prekážky,
 • právo namietať automatizované a individuálne rozhodovanie,
 • právo podať sťažnosť alebo podnet na Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom na ul. Hraničná 12, 820 07 Bratislava, telefón: +421/3231 3220 alebo na priloženom linku: https://dataprotection.gov.sk/uoou/, ktorý plní úlohu dozorného orgánu v oblasti ochrany osobných údajov,

Vaše práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov môžete uplatniť u spoločnosti Varga Web Solutions alebo, a to na nasledovnej e-mailovej adrese: [email protected] alebo písomným zaslaním na korešpondenčné adresy:

 • Varga Web Solutions s r.o., so sídlom: Karpatské námestie 10 831 06 Bratislava zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 77691/B

Lehota na vybavenie a poplatky

Všetky Vaše oznámenie, dopyty, podnety a sťažnosti preveríme bezplatne. V prípade, že by boli neodôvodnené, neprimerané alebo by sa opakovali, spoločnosť Varga Web Solutions si vyhradzuje právo na účtovanie poplatku zodpovedajúcemu náročnosti príslušného administratívneho úkonu. Vašimi podmetmi sa budeme zaoberať v čo najkratšom čase, odpoveď Vám poskytneme najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia. V prípade náročnejších operácií sa môže táto lehota predĺžiť na dva mesiace. O nutnosti predĺžiť lehotu Vás budeme vždy informovať.Právne predpisy upravujúce oblasť ochrany osobných údajov:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),
 • Charta základných práv Európskej únie,
 • Zákon č. 18/2018 z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Ústava Slovenskej republiky